AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA
Iegādāties. Pārbaudīt autoceļu lietošanas nodevas esamību.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Autoceļu lietošanas nodevas likums
1.pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk — nodeva) mērķis ir valsts galveno un reģionālo autoceļu uzturēšanas un attīstības, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

2. pants. Nodevas objekts

(1) Nodevu maksā par šā likuma 1. pielikumā noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās, kuru robežas apzīmētas ar šā likuma 1.1 pielikumā noteiktajām ceļa zīmēm) ar šādiem kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk arī — transportlīdzeklis):

1) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem;

2) ar kravas transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.

(2) Nodevu maksā kā par kravas transportlīdzekļu sastāvu, ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus. Ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem un mazāka vai vienāda ar 3500 kilogramiem, nodevu maksā tikai par velkošo transportlīdzekli.


(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017. Grozījumi attiecībā uz pienākumu maksāt nodevu arī par transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem, piemērojami no 01.01.2018. Sk. Pārejas noteikumu 1. punktu)

3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai pārvadātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

4.pants. Nodevas likmes

(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa un no transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva asu skaita par laiku, kurā paredzēts lietot autoceļus saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā noteiktajām likmēm. Transportlīdzekļa motora izmešu līmeni apliecina transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni un tāda Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, kura dati reģistrā nav norādīti, apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa motora izmešu atbilstību noteiktam līmenim.

(2) Nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 24 stundas no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma laika.

(3) Nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus septiņas nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(4) Nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 30 nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(5) Nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus vienu nepārtrauktu gadu no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma datuma.

(6) Ja nav zināms transportlīdzekļa motora izmešu līmenis vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegta apliecinājuma transportlīdzekļa motora izmešu atbilstībai noteiktam līmenim, nodevu maksā atbilstoši "EURO 0" līmenim noteiktajām likmēm.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013., 19.06.2014. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

5.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Valsts ieņēmumu dienests un valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi".

(2) Nodevas administrēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas piemērošanu. Nodevas iekasēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas maksājuma pieņemšanu no nodevas maksātāja un ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu. Par nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu visā valsts teritorijā ir atbildīga valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(3) Nodevas iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.


(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2014.)

5.1 pants. Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija, uzraudzība un izslēgšana no reģistra

Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra, nosaka Ministru kabinets.


(16.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

6.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

(1) Nodevu nemaksā:

1) par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu transportlīdzekļiem;

2) par Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) par pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

5) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

6) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

7) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

8) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

9) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

10) par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

11) no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim — par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē:

a) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atbrīvojumu no nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

12) no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim — kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā,

b) ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 euro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.

(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 11. un 12. punktā noteikto atbrīvojumu piemērošanas kārtību.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010., 06.11.2013., 23.11.2016., 28.07.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

7.pants. Nodevas atmaksāšana

(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzekļu valsts reģistrā izdarīta atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes vai samaksāta lielāka nodeva, nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim;

4) ja nodeva ir samaksāta par transportlīdzekli, par kuru nodeva nav jāmaksā. Šajā gadījumā atmaksā:

a) visu samaksāto nodevu, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par visu termiņu, par kuru samaksāta nodeva,

b) daļu no nodevas mēneša likmes summas, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par daļu no termiņa, par kuru samaksāta nodeva, un atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzeklim sākas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, līdz datumam, kad transportlīdzeklim beidzas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, vai līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš.

(2) (Izslēgta ar 29.06.2009. likumu.)

(3) Ja par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā pašā periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.

(4) Lēmumu par nodevas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.06.2009., 06.11.2013. un 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

8.pants. Nodevas samaksas kontrole

(1) Nodevas samaksas kontroli veic Valsts policija. Nodevas samaksas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav datu par transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, transportlīdzekļa vadītājam pēc Valsts policijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izraudzītajam motora izmešu līmenim.

(3) (Izslēgta ar 06.11.2013. likumu)

(4) Nodevas maksāšanas pārkāpumu var fiksēt ar Valsts policijas vai šā likuma 5. panta pirmajā daļā minēto institūciju, kuras administrē nodevu, rīcībā esošiem tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli. Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus, nosaka Ministru kabinets.

(5) Informāciju, kas saņemta no tehniskajiem līdzekļiem, nodod apstrādei valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija". Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā minēto informāciju, sagatavo šā likuma 9.1 panta piektajā daļā minētā protokola—lēmuma projektu un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma par administratīvā soda piemērošanu pieņemšanai, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas protokolu—lēmumu nosūta šā likuma 9.1 panta septītajā daļā minētajai personai, kā arī veic atsevišķas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktās darbības, kas saistītas ar uzlikto naudas sodu izpildi.

(6) Izdevumus, kas rodas valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saistībā ar šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, sedz no valsts pamatbudžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammai 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" piešķirtajiem līdzekļiem.


(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013., 19.06.2014. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

9.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

Par šā likuma pārkāpumiem persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.


9.1 pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās attiecībā uz pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

(1) Administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, piemēro transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norādītajam transportlīdzekļa turētājam vai, ja turētājs nav norādīts vai transportlīdzeklis noņemts no uzskaites, — transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam). Ja pārkāpums izdarīts ar transportlīdzekli, kas nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmes vai tas reģistrēts tirdzniecības reģistrā), administratīvo sodu piemēro komersantam, kurš nodarbojas ar attiecīgā transportlīdzekļa tirdzniecību.

(2) Par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, šā panta pirmajā daļā minētajai personai uzliek minimālo naudas sodu, kāds par attiecīgo pārkāpumu pārvadātājam paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

(3) Persona, kurai piemērots administratīvais sods par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, netiek uzskatīta par administratīvi sodītu.

(4) Administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, šā panta pirmajā daļā minētajai personai nepiemēro, ja tiek konstatēts, ka pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies šīs personas valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

(5) Ja pārkāpums fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, par to bez šā panta pirmajā daļā minētās personas klātbūtnes tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols—lēmums. Protokolā—lēmumā norāda šādu informāciju:

1) protokola—lēmuma sastādīšanas datumu;

2) institūciju, kuras amatpersona piemērojusi administratīvo sodu;

3) pārkāpuma konstatēšanas datumu un laiku;

4) pārkāpuma izdarīšanas vietu;

5) transportlīdzekļa marku un valsts reģistrācijas numuru;

6) norādi uz pārkāptajām tiesību normām (normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu);

7) lēmumu par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmēru;

8) personu, kurai piemērots administratīvais sods;

9) naudas soda samaksas termiņu;

10) maksājuma uzdevuma rekvizītus un institūcijas, kurās naudas sodu iespējams samaksāt;

11) pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;

12) informāciju par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts;

13) fotogrāfiju, kurā redzams pārkāpumu izdarījušais transportlīdzeklis un šā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.

(6) Protokols—lēmums ir derīgs bez administratīvo sodu piemērojušās amatpersonas paraksta.

(7) Protokolu—lēmumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta personai, kurai piemērots administratīvais sods, un informāciju par pieņemto lēmumu ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(8) Ja persona ir reģistrējusies valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" e-pakalpojumu sistēmā un piekritusi paziņojumu saņemšanai elektroniski, protokolu—lēmumu un citus ar tā izpildi saistītos dokumentus minētajai personai nosūta elektroniski.

(9) Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu šā panta pirmajā daļā minētā persona Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā var pārsūdzēt augstākā iestādē. Augstāka iestāde sūdzību par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā.

(10) Augstākas iestādes pieņemto lēmumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

(11) Piemērotais naudas sods samaksājams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā un kārtībā.


(03.04.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

10.pants. Nodevas izlietošana


(Izslēgts ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Pārejas noteikumi (28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)


1. Grozījumi par šā likuma 2. panta izteikšanu jaunā redakcijā attiecībā uz pienākumu maksāt nodevu arī par transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem, piemērojami no 2018. gada 1. janvāra.


(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

2. Grozījumi par šā likuma 6. panta pirmās daļas papildināšanu ar 11. punktu un 6. panta papildināšanu ar otro daļu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.


(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

3. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā minētos noteikumus.


(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)


Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 27.septembra direktīvas 2011/76/ES, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ).


Likums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
(06.11.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 23.decembrī
Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1.pielikums
Valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva (Pielikums 28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)